2015-04-07

Vissa skolor klarar redan att möta högt begåvade elever – Skolinspektionens granskning 2014

Skolinspektionen granskade år 2014 vilken ledning och stimulans skolor ger eleverna. Det finns brister, men också goda exempel!


http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/stod-stimulans/kvalgr-stod-och-stimulans-2014-2.pdf

Granskningen visar att det är möjligt att möta alla elever. ... Fler skolor måste också anta utmaningen att under rektors ledning, med stöd av huvudmannen tillsammans med lärarna bedriva ett aktivt förändringsarbete med fokus på lärarnas insatser på lektionerna.
På frågan hur man gör med de elever som lätt når målen berättar en lärare att man ger dem ”öppna uppgifter då kan de utveckla, de svaga får hjälp av läraren. Kurserna är på samma nivå, men uppgifterna är konstruerade så att alla elever utifrån sina förutsättningar passar dem.”
En rektor berättar att anpassningar man använder vid skolan kan vara att ”en del elever får skriva mer, lyssna mer och att påverka examinationsformerna. En del elever behöver olika tekniska hjälpmedel. Elever som behöver mer utmaningar får uppgifter som sträcker sig lite längre. Det är viktigt att få dem att använda sig av ’sitt eget driv’, inte bara bli matade med uppgifter”.
Vid en annan skola är man flexibel med vilken årskurs eleverna placeras in, ”vi flyttar dem i systemet, de jobbar i en högre årskurs än den de är inskrivna i. Vi lyfter dessa elever och ger dem utmaningar. Barnen kan flyttas i systemet när det är åldersblandning utan att behöva lämna sin grupp och årskurs.”

Inga kommentarer: