2015-06-05

Uttrycksformer för upptäckare – undervisningstips hos Skolverket

En förskola som gör en tumblr med uppfinningar, en trea som gör en podcast om skogen? Varför inte närma sig naturvetenskapen på nya sätt!

Hos Skolverket finns inspiration och exempel på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med inriktning mot naturvetenskap och teknik. Syftet med här materialet är att inspirera till nya sätt att kommunicera kring naturvetenskap och teknik i förskolan. 
Det finns 20 exempel och förslag på hur du kan stimulera barnen till fördjupat lärande genom att de får använda olika uttrycksformer i sin kommunikation. De som står med nedan är bara ett par stycken! Klicka och inspireras!

Förskolan: 


Genom att kommunicera om sina upplevelser av naturen och tekniken i olika uttrycksformer kan barnen samtidigt utveckla både sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Här hittar du fyra uttrycksformer att välja mellan: reklamkampanj, podcast, fotobok och blogg.


Grundskolan 1–3, 4–6, 7–9:

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/2.8342/uttrycksformer-for-upptackare-inspiration-1.234774

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på deras erfarenheter av detta för att få dem att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt ...

Gymnasieskolan: 


http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande/2.8461/uttrycksformer-for-upptackare-inspiration-1.230941

Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur.

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Det är dels ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer ...

Inga kommentarer: