2018-12-11

Läs kloka Anne-Marie Körling, erfaren lärare och handledare

Läs Anne-Maries kloka tankar i en intervju i Pedagogiska magasinet
För inspiration till undervisning, olika för olika elever:

2018-11-27

Både svårighet och begåvning? Anpassa för 2e så här.


Följande utdrag som jag översatt kommer från delstaten Colorados riktlinjer för att undervisa 2e-elever.

Längre ner på sidan kommer ett hundratal tips och exempel på anpassningar, som skolan kan arbeta med, skriva in i utvecklingsplan eller åtgärdsprogram, osv.


Att undervisa 2e-barn kräver 2 fokus:

Du måste möta styrkor och svårigheter samtidigt.

Dubbla fokus är helt nödvändigt, när man planerar undervisningen av en dubbelt exceptionell elev. Både elevens styrkor och elevens svårigheter måste mötas, samtidigt.

Sju steg för en strategisk plan för att undervisa en 2e-elev:

2018-10-22

Undervisa begåvade elever så här

Lite nya länkar

50 Tips, Tricks and Ideas for Teaching Gifted Students
https://www.weareteachers.com/teaching-gifted-students/

What it Means to Teach Gifted Learners Well
https://www.nagc.org/resources-publications/gifted-education-practices/what-it-means-teach-gifted-learners-well


Tips for Teaching Gifted Students – Five strategies to meet the needs of students who are brilliant, but bored.
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/tips-teaching-gifted-students/

2018-10-19

Bildstöd – bättre än tusen ord

Många av de anpassningar som är nödvändiga för vissa barn med autism eller adhd, är jättebra även för andra.

Inspireras av till exempel dessa blogginägg:

bildstöd i skolan och konkret hur du gör
framgångsfaktorer för skolans bildstöd


Tina Wimans tips om bildstöd hemma – med bra länkar
och hennes exempel på specialinkompetenser (<3 a="" f="" hon="" href="https://munderbar.wordpress.com/2014/05/27/rutinernas-lov-eller-hur-jag-planerar-livet/" hur="" och="" r="" target="_blank">ordning på rutinerna

Och tips om scheman hos Cope

En text om vägen från kaos till en morgonrutin som funkar


2018-10-08

Användbart: Sigtunas arbetssätt – handlingsplan kring begåvade elever

En hel hög guldstjärnor till Sigtuna kommun, som har utvecklat en handlingsplan för begåvade elever, utifrån SKLs ram. Bland annat finns där följande:


"Målet med handlingsplanen är att särskilt begåvade elever ska nå och uppleva att de når maximal utveckling genom att:

• Öka kunskapen hos politiker, förvaltning, skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal.

• Upprätta metoder och rutiner som tillvaratar särskilt begåvade elevers intressen och behov."

Där finns också steg för steg hur rektor, elevhälsa och lärare ska arbeta, och ansvarsfördelning:

2018-10-05

Resultatrapport – svenska lärare i ambitiöst utvecklingsprojekt om att undervisa särskilt begåvade elever

Elisabet Mellroths forskningscirkel för lärare har fått jättefina resultat!

De har också samlat ihop övningsuppgifter som alla sorters elever kan finna stimulans av. 

Sådana finns även på sidan fattarsnabbt.nu av läraren Lotta Hambraeus.

2018-09-14

Intranät – effektiva texter i arbetet

Nedan ett inlägg jag skrev 2015 till Intranätverk. Hoppas det kan vara till nytta!

Den korta kursen om att skriva bra för skärm:
  • börja varje text med “du kan” 
  • gör många mellanrubriker, med cirka 7 ord i varje 
  • gör punktlistor så ofta det går
  • använd många uppmaningsverb 
  • sätt jättemånga kommatecken, där du tar en paus om du läser upp texten högt.

2018-08-21

Förslag: Rätt till "särskild stimulans" för de mest begåvade eleverna. Så de kan må bra.


Jag tycker att det är olyckligt att prata om att de särskilt begåvade eleverna ska få mer UTMANINGAR. Det kan leda tankarna fel.

Vissa lärare tycker att det räcker med att lägga fram jättesvåra uppgifter. Det finns till och med de som tolkar "utmaningar" som att läraren ska, eller kan, gå i konfrontation med eleven, utmana som i att ifrågasätta. Det kan bli en negativ stämning. Det leder sannolikt till att eleven inte presterar alls, och därmed inte utvecklas alls.

Jag tycker att vi ska hålla oss till formuleringen STIMULANS. Det är den som finns i skollagen. Det är ledning och stimulans som eleverna har rätt till. Om vi sedan ska få riktiga rättigheter till särskilda insatser för att utvecklas så långt som möjligt så kan väl det kallas "särskild stimulans", parallellt med uttrycket "särskilt stöd" för att nå godkänt.


2018-08-10

Skolpolitiker: se till att alla barn har samma rättigheter!

Jag vill att skolpolitikerna ser till att ordna till följande, för de särskilt begåvade eleverna – se sammanfattade uppmaningar längst ner.

1. Samma lagliga rätt som vid särskilt stöd

Även elever som klarar att nå målen, ska ha laglig rätt att överklaga skolans anpassningar, om familjen upplever att anpassningarna och stimulansen inte är tillräckliga för att barnet ska må bra och nå så långt som möjligt.

Hur ska Sverige klassificera de anpassningar av undervisningen, som behövs för att en elev har en hög lärtakt/kunskapsnivå/begåvning, men som inte läraren klarar i det vanliga klassrummet?
  • Antingen ska de räknas in i “särskilt stöd”, och då ska lagen ändras, så att det inte krävs risk att inte nå målen, för att man ska få åtgärdsprogram.
  • Eller så behövs det ett nytt definierat begrepp i lagen, och en ny term, till exempel “särskild stimulans” enligt skollagen 3:3. 

2018-07-22

Acceleration: att få lära sig i sin takt = snabbare


Internationellt används flera varianter av att låta en elev accelerera, alltså ta sig igenom skolan eller ett skolämne snabbare än jämnåriga.

Längre ner kan du läsa en sammanfattning av forskningsbelägg att acceleration är bra – även för det sociala.

2018-07-12

Föreslår skolan utredning? Underbart! Tacka genast JA!

Om barnet har svårigheter tycker jag det är utmärkt att få gratis hjälp av en psykolog i en utredning. Jag rekommenderar alla som blir erbjudna utredning, att ta emot möjligheten. 

Oavsett om jag själv tror eller inte tror att det finns anledning att ge en diagnos, har psykologen i uppdrag att hjälpa barnet. Ge skolan underlag att förstå barnet och barnets behov bättre. Ge skolan rekommendationer inför anpassningar.

2018-06-15

Även begåvade elever har rätt att lära sig i skolan.


-->
Här har jag samlat hänvisningar till belägg för rättigheter och skyldigheter kring begåvade elever ...

Trots att de når målen, få stöd ledning stimulans:

Lgr 11: Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.


2018-05-28

Sexåring som vill ha matte på gymnasienivå. De barnen finns också.

Eva Pettersson studerar i sin licentiatuppsats barn som har begåvning i matematik. Hon berättar om ett tänkvärt barn.

"I inledningen till denna avhandling beskrev jag Axel, en då sexårig pojke och hans fröken i förskoleklassen samt den skola som Axel tillhör. Jag beskrev där hur skolledningen tillsammans med föräldrarna hade gjort ett försök att flytta upp Axel till årskurs två under matematiklektionerna.

Axel själv såg dock inte detta som mer stimulerade än undervisningen i förskoleklassen. Han fick fortfarande bara använda addition och subtraktion trots att hans matematiska kunskaper omfattande alla fyra räknesätten och mer därtill.

Efter några besök hos Axel och i diskussioner med hans föräldrar och lärare kom vi gemensamt fram till ett nytt förslag.

2018-05-13

Lästips. Inget nytt under solen. Svaren på våra problem finns redan.

Här samlar jag länkar till läsvärda texter och råd från andra länder. Hjälp gärna till att läsa och sedan kopiera in viktiga citat i kommentarerna. Eller skriv ihop ett utkast på en svensk text.

(Om du är ny i bloggen får du gärna läsa översikten med rekommenderad första läsning :) )

2018-04-22

Lyckad undervisning – formativ bedömning – några lästips

Hur GÖR man för att undervisa bra? Så eleverna mår bra?

Läs här, hos specialpedagogen:

Exempel på hur du säger och gör för att lyckas med formativ bedömning
https://specialpedagogen.blog/2015/04/21/min-sett-forelasning-manus-och-bilder-formativ-bedomning-som-elevhalsoarbete/

De 5 stegen i formativ bedömning – med konkreta exempel
https://specialpedagogen.blog/strategier-for-bedomning-for-larande-konkreta-exempel/


2018-04-04

2e = twice exceptional = både begåvning och svårighet. Metoder finns!

Ungefär 10 procent av alla barn har en svårighet, till exempel dyslexi, adhd, autism eller något annat som kan göra det svårt att lära sig på samma sätt som majoriteten barn.

Även bland barn med särskild begåvning är det alltså 10 procent som SAMTIDIGT har en svårighet.

Detta kallar vi 2e – twice exceptional. På svenska används ibland dubbelt särskild, och dubbelriktad begåvningsproblematik.

Barnet har alltså både mycket lättare att lära, OCH mycket svårare att lära, jämfört med andra barn. En vanlig kombination är att barnet lär sig saker snabbt och kan mycket språkligt eller logiskt, men samtidigt har problem med arbetsminnet eller med att styra fokus och koncentration.

Då krävs till exempel matteuppgifter tänkta för flera år äldre barn, MEN i små korta pass, OCH med enormt mycket stöd som för ett flera år yngre barn.

Det finns ingen globalt erkänd definition av 2e, och varje 2e-person har så klart sin egen kombination av intressen, svårigheter, styrkor och personlighetsdrag. MEN det finns en del principer som verkar vara bra för de allra flesta. Den här texten skriver jag främst till lärare, för i skolan kan det här bli en komplicerad utmaning. Och viktig. Om vi inte ser HELA barnet, alla delar, finns det jättestor risk att barnet utvecklar depression, skolvägrar eller i alla fall underpresterar.

2018-01-29

Sömn. Svårt att sova. Sömnproblem. Melatonin.

När det är svårt att somna eller sova, då blir ju allt annat svårt också. Sömnen är en fullständigt grundläggande pusselbit. Både för orken, immunsystemet och humöret.

Och när du väl är fast i den nedåtgående spiralen är det inte lätt att uppbåda mental energi nog att hitta lösningarna.

Här nedan följer några tips från mig. Hemma hos oss kör vi med melatonin på kvällen, dagsljuslampa på morgonen, tunga täcken, vetekuddar och mammagos en kvart varje kväll.

En bra genomgång av lösningar och hjälpmedel vid sömnproblem hittar du också hos Tina Wiman på M som i underbar. Och en personlig lista på sömnstrategier hos Hypatia på Ett annat sätt att tänka.

2017-12-30

Bra för alla barn

Det som är helt nödvändigt för barn som är känsligare, är bra för alla barn.

Om du vill se exempel på visuellt stöd:
https://ettannatsattatttanka.wordpress.com/category/visuellt-stod/

Digitala stöd för att läsa och skriva – i Skolverkets fortbildningsmaterial


Flera specialpedagoger har bloggar fyllda med råd och exempel.

Jag blir det du förväntar dig

Främja närvaro

Organisera för framgång och utveckling i skolan


En presentation som bland annat ger råd och exempel kring hjälpmedel och kartläggning. Inledningen handlar om asperger dvs. kombinationen hög begåvning och autismsvårigheter.


2017-12-15

Skolan ska lägga resurser även på barn som lär sig snabbt. Se skollagen.

Det står rakt ut i förarbetena till skollagen:
alla elever, även de som utvecklas snabbt, har rätt att få stimulans och utmaningar i skolarbetet 
Även elever som lätt når kunskapskraven eller har speciella talanger har rätt att få en individanpassad undervisning och uppmuntran att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Vid resursfördelningen måste hänsyn tas till detta. 
Regleringen innebär självfallet inte att huvudmannen kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. Syftet är att markera att ambitionen måste vara högre än så

2017-12-09

Så här kan det kännas. Läs Paula Tillis blogg om autism + särbegåvning. Inklusive tips till skolan om anpassningar.

Paula Tillis bloggtexter är fantastiska. Hon berättar händelser ur sitt eget liv, som illustrerar med glasklar skärpa hur det kan kännas att tänka och fungera annorlunda. 

När energin inte räcker: kartlägg vad som "kostar" mycket energi.

Vissa barn orkar inte med allt som livet måste innehålla. Det är vi vuxna som har ansvar för att se till att barnen inte utsätts för mer än de klarar av, och orkar med. Vi vuxna måste ha koll på hur mycket energi varje barn har, och hur mycket energi varje sak "kostar" som barnet stöter på under sina dagar. 

Kartlägg vad som ger och tar energi, hur mycket stress olika saker väcker.

2017-11-27

Konferens: Brainchild. Om särbegåvade barn på Tekniska museet.

Nedan kan du läsa mina sammanfattningar / referat av föreläsningarna. Du kan också se dem på film: Brainchild – föreläsningar om särskilt begåvade elever

Mona Liljedahl, speciallärare: 

Gör så här, för de begåvade eleverna.–Dessa barn. De som Skolverket kallar särskilt begåvade barn. De tänker mer, tänker jämt, tänker bredare, på tvärsen. Jag brukar säga att vissa barn har extra mycket spring i benen; de särskilt begåvade barnen har i stället extra mycket spring i huvudet.

–Känns det jobbigt att prata om begåvning? Men byt ord då. Prata om kognition i stället.

–Det är ingen diagnos att ha hög begåvning. Men det kan bli ett funktionshinder! I skolan, i vardagen. Om man inte får en undervisning som passar.

(Bilden: Begåvade barn kan utmärka sig genom sociala utmaningar, starka känslor, dagdrömmar, grubblerier, vägran, moralpolisande eller frågvishet, eller att föredra att vara med vuxna.)


2017-11-23

2e: Lätt att lära, OCH svårt att lära, SAMTIDIGT.

Om barnet har en hög begåvning och lätt att lära. 

Men också har en inlärningssvårighet, kanske en diagnos som dyslexi, adhd eller autism. 

Då kan barnet till viss del använda sin höga begåvning för att kompensera för sina svårigheter. Till exempel lära sig saker utantill, om det är svårt att läsa.

Tycker du att skolan då ska göra inget, och nöja sig med att barnet får C eller D i betyg?

Eller tycker du att skolan ska ge det stöd man brukar ge, till exempel för dyslexi, OCH dessutom stimulera barnet att lära sig mer, ge svårare uppgifter, än de jämnåriga?

Man kan ha jättelätt att lära, och jättesvårt att lära, samtidigt. Visste du det?


2017-11-21

Barn som har svårt att skriva, ska inte få sämre betyg


Kan en blind person läsa? Ja, genom öronen eller fingrarna.

Kan en person utan händer skriva? Ja, genom att diktera till en dator eller till någon som skriver ner.


Rimligen är det inte kroppens förmåga att ta in eller ge ut ord, som ska betygsättas när elever läser eller skriver, utan hjärnans förmåga att förstå och använda innehållet, respektive strukturera och formulera.

Alltså ska barn med dyslexi inte få sämre betyg i läsförståelse för att deras avkodning av bokstäver eller ljud inte fungerar lika bra, dvs. de ska få läsa med öronen. Och det är inte fusk att få läroböcker i talform.

Och barn som har svårt med motoriken ska inte få lägre betyg på ett fysikprov för att de förmedlar resultatet muntligt till läraren.

Överlämningar mellan terminer. Checklista.

Är du hjälpt av checklistor? Min hjärna orkar inte ha så mycket i minnet längre, så för mig är de ovärderliga. Här är en

Checklista inför övergångar mellan skolformer, stadier, terminer – viktiga förändringar som barnen behöver klara, och stöd som kan vara viktigt att ge.

2017-11-12

Undervisa så här: Acceleration och berikning. Kluster. Studiegrupper. Så här kan du göra.

Begåvade elever behöver ABC – acceleration, berikning och coachning. Begåvning innebär ju att du lär dig betydligt snabbare än de flesta jämnåriga (om du har rätt stöd, såklart).

Till att börja med: Alla barn, i alla klasser, mår bra av differentiering, alltså att det finns möjlighet att arbeta på olika sätt med samma sak på samma lektion. Här finns en checklista med sätt du kan differentiera, och exempel på uppgifter som ger många möjligheter i matematik, ett material som visar hur du kan komplettera och fördjupa befintliga uppgifter i olika ämnen, och hur du kan få in flera ämnen i samma uppgift

Acceleration – att jobba igenom materialet snabbare

Acceleration är metoderna för att de begåvade eleverna ska få lära sig i sin takt – alltså snabbare. Huvuddelen av tiden i skolan ska ju gå till lärande, men att sitta och vänta på att resten av klassen kommer ikapp, är ju inte att vara i lärande. Alltså kan inte alla jobba i samma takt. En sorts acceleration är att börja ettan tidigare, eller flytta upp en årskurs eller två eller fem. Men även därefter, kommer eleven att lära sig snabbare, så det behövs fler insatser. Här är de viktigaste varianterna:

2017-10-15

Är barnet särskilt begåvat? Checklista från USA / Australien.

Gifted education research and resources center, Gerric, vid australiska universitetet UNSW, tillhandahåller via webben resurser kring att undervisa begåvade barn. Bland annat ett stort utbildningspaket om begåvade elever och hur de ska undervisas, som är framtaget för fortbildning av lärare.

Både Gerric och Nya Zeeländska utbildningsdepartementet länkar till checklistan nedan. Klickar du på länken till departementet kommer du till deras sida med många fler olika checklistor och metoder för att identifiera de särskilt begåvade barnen, i olika sammanhang och på olika sätt. På sajten finns ytterligare mängder av stoff kring att undervisa begåvade barn.

2017-10-07

Din egen syrgasmask först. Bete dig väl mot dig själv.

Har du barn? Vill du att de ska bete sig väl, mot andra, och mot sig själva? Vill du att de ska lära sig hälsosamma beteenden, så att de går in i vuxenvärlden med verktyg som kan hjälpa dem att må bra och hamna på bra vägar i livet? Eller om du inte har barn, vill du bidra till att folk beter sig bättre?

Sätt då på din egen syrgasmask först. Var en förebild, genom hur du beter dig, mot dig själv! Visa att du älskar dig själv och respekterar dig själv.

Agera själv på det sätt som du vill att de ska agera, mot andra, men framför allt mot sig själva. De gör  ju som du gör, inte som du säger.