2018-04-22

Lyckad undervisning – formativ bedömning – några lästips

Hur GÖR man för att undervisa bra? Så eleverna mår bra?

Läs här, hos specialpedagogen:

Exempel på hur du säger och gör för att lyckas med formativ bedömning
https://specialpedagogen.blog/2015/04/21/min-sett-forelasning-manus-och-bilder-formativ-bedomning-som-elevhalsoarbete/

De 5 stegen i formativ bedömning – med konkreta exempel
https://specialpedagogen.blog/strategier-for-bedomning-for-larande-konkreta-exempel/Sex punkter från Hatties föreläsning i Norrköping
https://specialpedagogen.blog/2013/11/17/john-hatties-ted-talk-igar-why-are-so-many-of-our-teachers-and-schools-so-successful/Enkät med utvärderingsfrågor att reflektera över, och diskutera i lärarlaget: Gör vi dessa saker? Känner eleverna så här?
https://www.visiblelearningplus.com/node/842


Exempel på frågor = framgångsfaktorer:

De erfarna lärarna gör regelbundet klassrumsvandringar och observationer

Det finns tid avsatt i tidsplaneringen för lärare att träffas och planera och utföra utvärderingar

Lärare planerar lektionesserier tillsammans, med lärandemål och framstegskriterier.

Planen för kompetensutveckling är basera på kunskap om vad och hur lärarna undervisar

Våra utvecklingsplaner har en genomtänkt strategi för att öka lärarnas kunskaper om vad som har störst påverkan på elevernas lärande,utifrån forskning.

Personalen tar ett gemensamt ansvar om de uppnådda resultaten inte är tillräckligt bra.

Våra personalmöten, arbets- och ämneslagsmöten, fokuserar på hur vi skall utveckla det som kännetecknar "bedömningskapabla synligt lärande elever"

Lärare skapar aktivt och målmedvetet ett förtroendefullt klimat i sina klassrum och utvecklar fungerande relationer lärare-elev

I våra observationer letar vi efter och ger positiv återkoppling på undervisning som är inspirerad och passionerad , och på ett aktiverande och flexibelt förhållningssätt hos lärarna.

Vårt skolsystem tillåter att lärares undervisning granskas av kolleger eller av rektor

Klassrumsvandringar och observationer fokuserar också på olika sorters feedback som ges och kvaliteten på det.

Lärare planerar undervisningspass innehållande återkoppling till eleverna.

Lärare använder information från bedömningen av eleverna som återkoppling till sig själva om effektiviteten av deras undervisning.

Inga kommentarer: