2015-05-22

Kort ur forskning om särskilt begåvades socioemotionella drag och utveckling

Johanna Stålnacke har sammanställt en hel del viktig forskning i sin psykologexamensuppsats
Att se mönster i prickar – en föga användbar förmåga? Intervju- och enkätstudier om logisk-analytisk särbegåvning i Sverige

Nedan följer ett utdrag ur texten.

Gross (1993, refererad i Rimm, 2002) som studerade särbegåvade med IK över 160 fann att 80 % uppgav en intensiv social isolering i skolmiljön och att de kontinuerligt kontrollerade sitt egna sociala beteende för att infoga sig till jämnårigas förväntningar. I kombination med för lite utmaning i läroplanen ledde det till en kontinuerlig emotionell stress (Rimm, 2002). 

Rimm menar också att det bästa sättet att stödja särbegåvade ungdomar är att skapa en grupp av särbegåvade jämnåriga. En sådan grupp uppmuntrar höga prestationer och stärker det fulla användandet av deras resurser. Hon påtalar också att skola och vuxna behöver förstå det kamrattryck mot avvikande och den sociala isolering som särbegåvade upplever, då det annars finns en risk att det leder till ilska mot sig själv eller omgivningen. ---

Många av de sociala utmaningar som särbegåvade barn och ungdomar har att hantera uppstår som en konsekvens av deras särskiljande kvaliteter. Drag som är specifika för särbegåvade (barn) och som är vanligt förekommande i litteraturen är asynkron utveckling och överkänslighet. Andra egenskaper som perfektionism, självkritik, multipotentialitet och passion att lära påtalas också ofta som typiska för särbegåvade.

Asynkron utveckling innebär att särbegåvade barn utvecklas i otakt med sig själva, eller omgivningen (Silverman, 2002). Ofta ligger den kognitiva utvecklingen före och emotionella svårigheter upplevs tidigare än för jämnåriga. ---

De fem överkänsligheterna är (Piechowski, 1986, refererad i Mendaglio, 2002):
  • Psykomotorisk. Rörelse, drivenhet, en utökad förmåga att vara aktiv och energisk.
  • Sensorisk. Ökad förmåga att urskilja och erfara sensoriska stimuli. Även en drift att erfara skönhet, bekvämlighet och lyx, samt en njutning av att vara i centrum och vara uppskattad. 
  • Intellektuell. Iver efter kunskap, upptäckande, ifrågasättande. Kärlek för idéer och teoretisk analys. Strävan efter syntes, sanningssökande.
  • Föreställnings- (imaginational). Associations- och uppfinningsrikedom, förmåga till drömmar, fantasier, inbillning. Intensivt liv i fantasivärldar. 
  • Känslomässig. Större djup och intensitet i emotioner, vilket kan uttryckas i stort omfång känslor, medkänsla, bindningar, ökad ansvarkänsla, ökad undersökning och ifrågasättande av självet.

Inga kommentarer: