2015-10-20

All kränkande behandling ska utredas och åtgärdas

Så här skriver Barn- och elevombudsmannen om att skolan ska utreda varje kränkande händelse:


"Om du blir dåligt behandlad eller mobbad ska du direkt prata med någon vuxen på skolan. Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas av dem som har ansvar för just den skolan, till exempel rektor eller rektorns chef. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar. Mobbning kan vara många olika saker. Det kan vara elaka SMS eller bilder på nätet. Eller förnedrande ord och ryktesspridning. Det kan vara att bli retad, bortvald eller utfryst. Självklart är också hot, knuffar eller slag mobbning. Det kan vara under skoldagen eller på kvällen, det kan vara i skolan eller på nätet. Du kan känna dig mobbad av andra elever eller av en lärare eller annan vuxen på skolan. Det spelar ingen roll av vem eller när – mobbning är aldrig tillåtet!"

Skolverket skriver följande om kränkande behandling: En utredning [måste göras,] som allsidigt belyser vad som hänt och som omfattar både den eller de som kan ha utfört kränkningen och de som har blivit utsatta. Utredningen ska innehålla en analys av orsakerna till de inträffade och ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas för att trakasserier eller kräkningar inte ska inträffa igen. --- Utredningen måste leda fram till åtgärder --- De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Det måste följas upp att åtgärderna haft önskad effekt.

Stockholms stads riktlinjer säger följande:
  • Att förhindra kränkande behandling är ett vuxenansvar. 
  • Varje tillbud ska resultera i en reaktion från de vuxna. 
  • Rutiner måste finnas för att leva upp till skyldigheten att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som behövs. 
  • Alla insatser ska dokumenteras, följas upp och utvärderas i skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Skolverkets Allmänna råd 2012 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska vara vägledande för framtagandet av skolans plan/planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Regler kring att utreda kränkande behandling

Skolverket skriver följande: Syftet är att utreda vad skolan behöver göra för att det inte ska hända igen. Orsakerna ska inte främst sökas hos enskilda elever, utan i de sociala processer som eleverna ingår i. Skolan är skyldig att utreda, även om det inte finns bevis för kränkning, även om ingen avsåg att kränka, och även om någon inte vill att saken utreds.

Notera att en utredning av kränkande behandling inte syftar till att ta reda på ”vems fel det var”. Utredningen ska ta reda på hur skolan har brustit i att föregripa situationen, hur skolans rutiner har använts för att hantera situationen, och vilka åtgärder skolan ska göra för att se till att det inte händer igen. Utredningen ska ge en balanserad bild av hur alla inblandade upplevde situationen. 

Tydligt om barns rättigheter:
Kraven att utreda, dokumentera och åtgärda kränkande behandling: http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-mobbning/utreda-och-atgarda-1.198605

Riktlinjerna för hur man utreder och förebygger:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2798.pdf%3Fk%3D2798

Stöd för utredning:
http://www.barnperspektivet.se/barnets-rattigheter/barnets-rattigheter-i-skolan

Viktig rapport med arbetssätt och riktlinjer:
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/valkommen-till-verkligheten-2015/

Stockholms stads riktlinjer för trygghet och studiero:
http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=0695227ab97748ccbb1c5ae477bd0f94

Inga kommentarer: