2016-06-06

Elevhälsans uppgifter enligt Skolverket

Hur ska elevhälsan – specialpedagoger osv. – bidra till elevernas hälsa? Här följer lite klipp ur Skolverkets vägledning för elevhälsan från 2014:


Elevhälsans uppgifter för elever med psykisk ohälsa

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att
  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan kan bidra till att skapa förståelse för elevens förutsättningar så att skolan kan anpassa kraven, bemötandet, stödet och den pedagogiska planeringen. 

Den specialpedagogiska insatsen har ett särskilt ansvar för att till exempel omsätta underlag från utredningar till den pedagogiska vardagen.Elever med stora koncentrationssvårigheter behöver till exempel 
  • en tillrättalagd miljö som är väl strukturerad, har en tydligare koppling till en vuxen samt ger möjlighet till ro och avskärmning 
  • regelbundna uppföljningar av skolprestationer 
  • ett väl planerat inlärningsstöd som är anpassat till elevens specifika svårigheter 
  • en positiv skolanknytning som syftar till att skolan upplevs som viktig och att elevens ansträngningar uppmärksammas och leder till framgång 
  • stöd som bygger på att skolan har ett gott samarbete med elevens vårdnadshavare för att också engagera dem i stödet till eleven 
  • aktiva ingripanden mot negativa relationer mellan eleverna såsom mobbning, nedlåtande kommentarer och uteslutning samt insatser för att skapa acceptans och förståelse hos de övriga i gruppen 
  • lärare som har fått utbildning, råd och handledning för att kunna möta elevers utmanande beteende.


Det är viktigt att man i skolan är uppmärksam på plötsliga förändringar i en elevs uppförande och beteende, exempelvis 
  • bristande intresse för vardagliga aktiviteter
  • försämrade skolresultat
  • minskad motivation för skolarbete
  • upprepad ogiltig frånvaro
  • kraftigt ökat missbruk
  • våldshandlingar.
Det är angeläget att skolan har skrivna rutiner för man ska handla om elever visar att de är deprimerade, yttrar självmordstankar eller uppvisar självmordsbeteende. 


Främja skolnärvaro

Skolans arbetsmiljö kan i sig främja närvaro eller bidra till att frånvaro uppstår. En god lärandemiljö, med undervisning som anpassas till den enskilde elevens behov, främjar motivationen att delta i utbildningen.

Inga kommentarer: