2016-06-28

Skolan ska variera undervisningen till varje elevs nivå – Skolinspektionen

Så här skriver Skolinspektionen: "Skollagen och läroplanen för grundskolan uttrycker tydligt vikten av att undervisningen tar utgångspunkt i varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Och att läraren stärker elevens vilja att lära. ---

Varje skola måste arbeta med olika inlärningsmetoder och låta eleverna utvecklas i olika takt och riktning. Läraren måste möta eleven där han eller hon befinner sig i sin kunskapsutveckling. ---


Undervisningen måste också anpassas efter elevernas förkunskaper och hur lätt varje elev har att lära. Elever som behöver mer hjälp ska få det stöd som behövs för att nå målen och elever som har lätt för att lära ska få stimulans att utvecklas så långt som möjligt."

Skolinspektionen bedömer bland annat följande när de inspekterar undervisning:

  • Läraren tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare lärande.
  • Läraren varierar sin undervisning för att möta elever med olika förförståelse och kunskapsnivå.
  • Läraren ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar.
  • Läraren ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden.

Här har jag sammanställt mer om vad Skolinspektionen och Skolverket har sett, inklusive goda exempel att följa:

Stimulerande uppgifter ger studiero – rektor behöver anvisa lärarna egen lärtid
Höga förväntningar ger goda resultat – delaktighet ger motivation

Här hittar du underlag som ni på skolan kan använda för att diskutera och utveckla hur ni arbetar med att möta barnen olika utifrån var och ens behov: Skolinspektionens underlag som stöd till skolorna för att utveckla arbetet med att se till att varje elev får en relevant utbildning:

Frågor för egen reflexion och hur skolan kan utveckla anpassningar
Protokollet inspektörerna använder när de bedömer undervisning
Skolinspektionens arbete med att bedöma anpassning

Inga kommentarer: