2018-07-22

Acceleration: att få lära sig i sin takt = snabbare


Internationellt används flera varianter av att låta en elev accelerera, alltså ta sig igenom skolan eller ett skolämne snabbare än jämnåriga.

Längre ner kan du läsa en sammanfattning av forskningsbelägg att acceleration är bra – även för det sociala.Ordlista vid acceleration:


- Kort genomgång av forskning om acceleration

- Lång genomgång av forskningen om radikal acceleration, inklusive olika länders arbete


Ett utdrag från den långa genomgången, som jag har översatt:


De studier som finns, om radikal acceleration, ger ett starkt stöd för att använda radikal acceleration bredare eftersom det ger så goda resultat. ---

Det finns ingen indikation på social eller emotionell missanpassning för elever som går välplanerade accelerationsprogram.  ---

Elever som accelererats radikalt trivs väl med sina äldre klasskamrater. Deras glädje att lära sig återuppväcks, när de slipper den uttråkning och undermotivation som är närapå oundviklig när de tvingas arbeta i den takt och på den nivå som passar elever med genomsnittlig förmåga. ---


Slutsatser
Forskningen ger starkt stöd för att använda eftertänkt planerad och övervakad radikal acceleration, för att möta de akademiska och känslomässiga behoven hos extremt begåvade elever. Generellt presterar de radikalt accelererade eleverna imponerande goda resultat akademiskt. De har högre snittbetyg och de är mer benägna att slutföra högskoleutbildning i tid eller i förtid, tilldelas akademiska utmärkelser, gå forskarutbildning, forska och söka sig till avancerade karriärer (Olszewski-Kubilius, 1995, nd; Stanley, 1978c; Swiatek & Benbow, 1991; Terman & Oden, 1959).

Forskningen visar också positiva resultat för social och emotionell utveckling. Radikalt accelererade studenter anpassar sig väl till sin nya inlärningskontext, får vänner, accepteras av äldre elever och får en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende (Gross, 2003; Janos et al., 1988; Pollins, 1983).

Program för att låta accelererade gå i grupp har gett extremt begåvade studenter ett sammanhang där de möter jämnåriga med liknande förmåga. Där finns också stödjande strukturer, inklusive anpassad studie- och yrkesrådgivning.

Radikal acceleration är praktiskt och kostnadsfritt - faktiskt kostnadsbesparande. Det kan enkelt implementeras inom befintliga skolor och kan lätt anpassas till enskilda studenters behov. Det är olyckligt att ett sådant framgångsrikt arbetssätt inte används mer allmänt. ---Sammanfattning
Radikal acceleration är en framgångsrik, men sällan använd pedagogisk praxis som hjälper skolor att möta de kognitiva och emotionella behoven hos extremt begåvade elever. I denna studie granskas individuella fallstudier och kohortstudier av studenter som har accelererats radikalt, för att se vilka kombinationer av arbetssätt som leder till framgångsrik acceleration, vilka variabler som verkar förutsäga goda kognitiva och emotionella resultat.

Forskningen stöder användningen av radikal acceleration – den ger positiva kognitiva och emotionella resultat för extremt begåvade elever. Men det finns risker som rör vilka arbetssätt och processer man använder. I denna studie presenteras ett upplägg med en kombination av insatser som har visat sig minska risken för ogynnsamma resultat. Insatserna omfattar rådgivning, studietekniksprogram och att främja social interaktion med andra elever.

Acceleration är en av de pedagogiska anpassningar som har studerats mest, och en av dem som har den mest övertygande positiva empiriska evidensen. Acceleration var en av de få insatser som utpekades som starkt validerade av forskning, i en omfattande analys av forskningen om undervisning för högt begåvade elever, av Shore, Cornell, Robinson och Ward (1991) Trots detta är många skolor oroliga för att acceleration ska medföra både intellektuella och emotionella risker (Daurio, 1979, Southern, Jones, & Fiscus 1989). Särskild oro uttrycks för radikal acceleration, 3 eller fler år. ---

Radikal acceleration möter behoven hos studenter som kan ta sig igenom läroplanen extremt snabbt. De studier som anger ik gäller främst extremt begåvade elever med ik över 160 ((vilken skala?)). Eleverna är betydligt mer mogna i sin emotionella utveckling än jämnåriga; många föredrar att umgås med äldre barn och vuxna hellre än barn i sin egen ålder. När skolor låter sådana elever gå kvar med åldersgruppen, leder det vanligtvis till att eleverna underpresterar, och upplever negativa emotionella följder, inklusive sänkt självkänsla, ångest och allvarlig brist på motivation.

När man begränsar anpassningarna till berikning och acceleration i mindre grad, misslyckas man ofta antingen med att bryta underpresterandet eller med att förbättra elevens mående.

Skolorna bör känna till att det finns en bredd av insatser inom acceleration som kan kombineras för att skapa radikal accelereration för extremt begåvade elever: Program för acceleration i grupp, där flera extremt begåvade samlas för undervisning, ger tillgång till en stödjande kamratgrupp. Samtidig inskrivning i grundskola, gymnasium och högskolan kan hjälpa eleverna att utveckla färdigheter som behövs för högskolestudier. Studievägledning inför högskolestudier kan ge eleven rätt förväntningar.

Skolorna bör kartlägga begåvade elevers intellektuella förmåga, akademiska färdigheter och emotionella mognad när de överväger någon form av acceleration. Många extremt begåvade elever upplever social isolering i klassrummet. Detta bör inte misstolkas som en brist på social kompetens eller emotionell omognad. Det kan snarare tyda på att eleven skulle må bättre av acceleration.

Termen "radikal acceleration" användes första gången 1977 av Stanley, i en föreläsning vid Johns Hopkins University, senare publicerad i Gifted Child Quarterly (Stanley, 1978a), om elever som accelererat 3 år eller mer.

----------------------------------------

Nu kanske du vill läsa mer om

- Så undervisar du begåvade elever – Skolverkets stödmaterial

- De 6 typerna av begåvade elever

- 2e – twice exceptional – både begåvning och svårighet

- Mina råd till skolan om att möta särskilt begåvade elever

- Det ALLA borde veta om ADHD 

Inga kommentarer: