2018-08-21

Förslag: Rätt till "särskild stimulans" för de mest begåvade eleverna. Så de kan må bra.


Jag tycker att det är olyckligt att prata om att de särskilt begåvade eleverna ska få mer UTMANINGAR. Det kan leda tankarna fel.

Vissa lärare tycker att det räcker med att lägga fram jättesvåra uppgifter. Det finns till och med de som tolkar "utmaningar" som att läraren ska, eller kan, gå i konfrontation med eleven, utmana som i att ifrågasätta. Det kan bli en negativ stämning. Det leder sannolikt till att eleven inte presterar alls, och därmed inte utvecklas alls.

Jag tycker att vi ska hålla oss till formuleringen STIMULANS. Det är den som finns i skollagen. Det är ledning och stimulans som eleverna har rätt till. Om vi sedan ska få riktiga rättigheter till särskilda insatser för att utvecklas så långt som möjligt så kan väl det kallas "särskild stimulans", parallellt med uttrycket "särskilt stöd" för att nå godkänt.


Skolinspektionens elevenkät använder tyvärr ordet "utmanande arbetsuppgifter". Att lägga fram utmanande uppgifter är inte alls tillräckligt för att skolan ska uppfylla skollagens krav.

Eleverna ska få UNDERVISNING på sin nivå. De ska få passande uppgifter, OCH tillräcklig ledning och stimulans för att lyckas.

Små sexåringar som börjar skolan har ofta respekt för lärarna och uppgifterna; den flit och ambition som Björklund vill kräva. Samtidigt kan de så klart ha en emotionell omognad, en osäkerhet, och svårigheter att arbeta ensamt utan ledning och stöd.

Men om eleven har hunnit gå några år i skolan, och bara fått sitta och vänta, inte fått något nytt att lära sig, så har eleven dragit slutsatser om skolan, har fått andra förväntningar och inställningar till skolan. Motivationen och självförtroendet ligger troligen långt ner på minus.

I det läget har lärarna en stor tröskel att ta sig över, för att hamna på noll igen, och sedan börja komma upp i plus.

Det är inte elevens ansvar eller skyldighet, att börja prestera på en helt annan nivå, om lärarna plötsligt lägger fram svåra uppgifter. Varken sexåringen eller tioåringen eller trettonåringen. Det är skolans ansvar och skyldighet att ge DEN LEDNING OCH STIMULANS som eleven, just idag, råkar behöva.

Min tolkning av skollagen, läroplanen och förarbetena: Det är inte okej om skolan nöjer sig med att prova att lägga fram svåra uppgifter, men sedan sluta att försöka anpassa för särskild begåvning om eleven inte direkt presterar högt.

Om föräldrarna säger att eleven är särskilt begåvad, och bedömer att orsaken att eleven underpresterar är att eleven har hamnat på minus i motivationen, då är det skolans ansvar att ta reda på vilka nivåer som elevens olika förmågor ligger, och därefter ge ledning och stimulans så att eleven presterar på så hög nivå som möjligt.

Eleven ska, som alla elever, få uppgifter som kräver att eleven tar sig utanför det den redan kan och vet, i den proximala utvecklingszonen etc. Och eleven ska, som alla elever, få det stöd och den ledning som behövs, för att eleven ska lyckas. Det är det som är lärande. Det är det som är undervisning.

Eller?


Det finns ju sex olika typer av begåvade elever. Bara två av dessa kan förväntas prestera höga resultat av sig själva. Men alla sex har rätt till ledning och stimulans – precis som alla elever.

Särskild begåvning handlar om att eleven har en POTENTIAL att prestera mycket högre än jämnåriga. Men de behöver också, precis som alla barn, LEDNING OCH STIMULANS.-----------------------
Lite citat ur lagar:

skollagen 1:4: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

skollagen 3:3: Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

skollagen 9:2: Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

skollagen 10:12: Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.Krav på att hitta kunskapsnivån


... och. Så svårt ska det inte vara. Jämför med att skolan förväntas kunskapsbedöma och placera nyanlända barn i rätt undervisningsnivå inom två månader, enligt skollagen 3:12.

skollagen 3:12: En nyanländ elev och en elev, vars kunskaper har bedömts enligt 12 c § andra stycket 2 ska placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt [...] så snart som möjligt och senast inom två månaderEleverna vill ha mer stimulans

Ungefär var tredje elev önskar sig fler utmanande arbetsuppgifter i skolan, enligt Skolinspektionens skolenkät till 60 000 elever våren 2018:

Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan:
stämmer ganska bra / stämmer helt och hållet: 29 procent i åk 9, 23 procent i åk 2 i gymnasiet.
(varav stämmer helt och hållet: 6 procent i åk 9, 5 procent i 2.)

Årskurs 5 får inte svara på den frågan, men kanske är det intressant att titta på frågan Skolarbetet är för svårt för mig. Stämmer inte alls: 39 procent.Det finns extrauppgifter: stämmer ganska dåligt / stämmer inte alls / vet inte: 8 procent i åk 5, 24 i åk 9, 31 i åk 2.

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill: stämmer ganska dåligt / stämmer inte alls / vet inte: 25 procent i åk5, 24 i åk 9, 28 i åk 2.

Samtidigt:
Skolarbetet är för svårt för mig:
stämmer helt + stämmer ganska bra:
5: 5 + 26 = 31
9: 5 + 23 = 28
2: 5 + 26 = 31

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer:
stämmer ganska dåligt + inte alls
åk 5: 19 + 5 = 24

Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer:
stämmer ganska dåligt + inte alls:
9: 30 + 8 = 38
2: 29 + 7 = 36
Bästa böckerna enligt amerikansk expert:

Inga kommentarer: