2018-10-08

Användbart: Sigtunas arbetssätt – handlingsplan kring begåvade elever

En hel hög guldstjärnor till Sigtuna kommun, som har utvecklat en handlingsplan för begåvade elever, utifrån SKLs ram. Bland annat finns där följande:


"Målet med handlingsplanen är att särskilt begåvade elever ska nå och uppleva att de når maximal utveckling genom att:

• Öka kunskapen hos politiker, förvaltning, skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal.

• Upprätta metoder och rutiner som tillvaratar särskilt begåvade elevers intressen och behov."

Där finns också steg för steg hur rektor, elevhälsa och lärare ska arbeta, och ansvarsfördelning:


3.2 Åtgärder

Huvudmans ansvar

• Anta, implementera och följa upp handlingsplanen gällande särskilt begåvade elever.

• Undersöka, samordna och skapa möjliga forum för fortbildning för samtliga nivåer.

• Uppmuntra lokala initiativ där verksamhet kopplas ihop med forskning om särskilt begåvade elever.

Barn- och elevhälsoenheten

• Samordna insatser och mötesplatser för särskilt begåvade elever inom/mellan skolor.

• Vid behov genomföra skolpsykologisk utredning efter beslut av skolledare.

• Kompetensutveckling och handledning kring arbetet med särskilt begåvade elever till pedagoger.

Skolledares ansvar

• Tillgodose alla elevers möjlighet till att nå maximal utveckling.

• Kontinuerligt uppmuntra all sin personal i arbetet med särskilt begåvade

• Ge pedagoger möjlighet till kompetensutveckling samt skapande av olika samtalsforum genom att använda egna och i handlingsplanen föreslagna aktiviteter för att öka personalens kompetens om särskild begåvning.

• På skolan uppmärksamma, synliggöra och identifiera särskilt begåvade och högpresterande elever. Som utgångspunkt i dessa diskussioner kan bilaga 3 användas.

• Ta beslut om pedagogiskt kartläggning, begåvningsutredning och åtgärdsprogram

• Följa upp skolans arbete och resultat gällande särskilt begåvade elever.

Elevhälsans ansvar

• Se över hur särskilt begåvade elever lyfts i elevhälsans arbete/dokument.

• I samråd med eleven återföra resultat på frågan i hälsoenkäten för årskurs fyra och sju; ”Jag upplever att uppgifterna i skolan är för enkla (jag blir inte utmanad)”

• Delta i pedagogiska utredningar.

• Möjliggöra/samordna särskilt mentorskap.

• Göra pedagogerna uppmärksamma på hur de ska arbeta med särskilt begåvade elever för att de ska nå maximal utveckling.

Pedagogens ansvar

• Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Eleven ska uppleva att kunskap är meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.

• Anpassa undervisningen genom bland annat acceleration, berikning och aktiviteter utanför skolan.

• Genomföra pedagogisk kartläggning

3.3 Förslag på arbetsgång

1. Pedagogisk kartläggning: Det första steget för skolan att ta vid tecken på skolgång. Förutom kartläggning av elevens skolsituation på individ-, grupp och organisationsnivå är det vid misstanke om särskild begåvning också viktigt att undersöka elevens tidiga utveckling gällande språklig-, matematisk- och social förmåga.

2. Extra anpassningar och särskilt stöd: Alla elever ska mötas utifrån sina behov och förutsättningar. För särskilt begåvade elever gäller precis som för alla andra elever att extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ska utarbetas i samarbete med vårdnadshavare och elev. Det går utifrån nuvarande forskning inte att ge förslag på insatser som fungerar för alla elever med särskild begåvning, därför behöver stödet utformas för varje individ utifrån den pedagogiska kartläggningen.

3. Uppföljning: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp kontinuerligt enligt skolans rutiner tillsammans med vårdnadshavare och elev.

4. Fortbildning: Pedagogerna som arbetar med eleven ska ges möjlighet till fortbildning och handledning inom området

3.4 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av organisatoriska åtgärder ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet.


---------------------------------------

Nu kanske du vill läsa fler inlägg om riktlinjer och politik kring elevers behov och rätt till anpassningar.

Eller fler inlägg med undervisningstips.

Eller titta på bloggens förstasida om begåvade barn.  

Inga kommentarer: